Selkärekisteri

Selkärekisterin tavoitteena on edistää selkäkirurgisten potilaiden laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja sekä hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan alueellista ja kansallista tietoa Suomessa tehtävästä selkäkirurgiasta.

Jo yhdistystä perustettaessa yhdeksi yhdistyksen tavoitteista nimettiin kansallisen selkärekisterin perustaminen. Vuoden 2014 vuosikokouksessa yhdistys antoi mandaatin aloittaa kansallisen selkärekisterin rakentaminen, ja kesäkuussa 2015 perustettiin rekisterityöryhmä. Rekisterin sisältöä kehitettiin yhteistyössä kaikkien erityisvastuualueiden, sekä ortopedien ja neurokirurgien kanssa. Vuotta myöhemmin rekisterin minimitietosisällöstä oli saavutettu konsensus, ja rekisteri saatiin laajamittaiseen käyttöön vuonna 2017. 

Rekisteri on nyt käytössä kaikissa Suomen julkisissa sairaaloissa ja suurimmilla yksityisillä toimijoilla. Rekisteriin syötetään jo >90 prosenttia kaikista Suomessa tehdyistä selkäleikkauksista. Käyttöönoton jälkeen rekisterityöryhmä on jatkanut kehitys- ja ylläpitotyötä rekisterin hyväksi. 

Vuoden 2023 alusta lähtien Selkärekisteri on kuulunut THL:n rekisterinpidollisella vastuulla oleviin lakisääteisiin rekistereihin. Selkärekisteristä julkaistaan vuosittain julkisten tietojen raportti. VIimeisin päivitys on tullut alkuvuodesta 2024.Tällä hetkellä julkisesti raportoidut laatuindikaattorit käsittelevät lannerangan välilevyn pullistumia, sekä lannerangan ydinkanavan ahtauman leikkaushoitoa. 

THL laaturekisterit / Selkärekisteri

Selkärekisteritutkimuksesta

Selkärekisterin avulla kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää myös tutkimustarkoituksessa. Tutkimustoiminnan keskeinen tavoite on tuottaa tietoa selkäleikkausten vaikuttavuudesta. Tutkimustiedon avulla voi olla esimerkiksi mahdollista tunnistaa potilasryhmät, jotka hyötyvät leikkaushoidosta parhaiten, tai vertailla erilaisten leikkaushoitojen hyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuskäytössä selkärekisterin potilaat eivät ole yksilöinä tunnistettavissa.

Selkärekisterin hyödyntäminen tutkimuskäyttöön edellyttää lupaa. Rekisteritutkimusta ja eri rekisterien tietoja yhdistävää tutkimusta luvittava viranomainen on FinData. Sairaaloiden itse potilastietojärjestelmiinsä keräämää tietoa – ml. oman sairaalan selkärekisteritiedot – on mahdollista tutkia kyseisen sairaalan omalla tutkimusluvalla.

THL:llä on käynnissä muutamia omia selkätutkimushankkeita, joita toteutetaan yhteistyössä selkäkirurgikliinikkojen kanssa. Näiden tutkimusten tavoite on kehittää selkärekisteriä. Rekisterin rakenne, aineiston keräystapa ja sisältö on kuvattu tutkimusartikkelissa: J Marjamaa et al ”The Finnish spine register (FinSpine): development, design, validation and utility.” (Eur Spine J. 2023). 

Selkärekisteristä tehtävää tutkimusta edesauttaa SSKY:n selkärekisterin tutkimuksen ohjausryhmä, joka toimii SSKY:n mandaatilla ja jonka kokoonpano vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa. Ryhmän tarkoitus on madaltaa tutkimuskynnystä kliinisesti relevanttiin tutkimukseen, saattaa kliinikoita tutkimusryhmiin, ja tukea rekisterin kehitystä tutkimustoiminta huomioiden.  Ryhmä ylläpitää listausta tiedossa olevista toteutetuista ja käynnissä olevista FinSpine -rekisteritutkimuksista tarpeettoman päällekkäisen työn välttämiseksi.

 

"Tee leikkauksesi loppuun asti, täytä rekisteri!"